Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220/110 kV Mikułowa

 

Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej

Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220/110 kV Mikułowa jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 jako część projektu „Budowa linii Mikułowa – Czarna wraz z rozbudową/modernizacją stacji w tym ciągu liniowym”, na realizację którego PSE SA podpisały w grudniu 2017 roku umowę o dofinansowanie.

Dofinansowanie:

Umowa o dofinansowanie została podpisana z Ministerstwem Energii w dniu 29 grudnia 2017 r.

Kwota dofinansowania przyznana w ramach umowy o dofinansowanie to ok. 243,9 mln zł.

Łączna wartość inwestycji szacowana jest na ok. 528,2 mln zł.

Cel:

Celem Projektu jest poprawa pewności i bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w południowo-zachodniej części Polski. Inwestycja ma na celu wzmocnienie układu sieci w zakresie wymiany transgranicznej na poziomie napięcia 400 kV pomiędzy systemami elektroenergetycznymi Polski i Niemiec. Ponadto, realizacja Projektu wpłynie na możliwość przyłączenia do KSE dodatkowych źródeł OZE oraz na poprawę warunków wyprowadzenia mocy z Elektrowni Turów.

Efekty:

W ramach projektu modernizowana jest stacja 400/220/110 kV Mikułowa w celu wprowadzenia do niej nowobudowanej linii 400 kV Mikułowa – Czarna. Prace związane z rozbudową stacji Mikułowa obejmują rozbudowę i modernizację stacji 400/220/110 kV, rozbudowę i modernizację rozdzielni 400 kV w technologii napowietrznej, budowę obiektów pomocniczych, wykonanie przebudowy odcinka linii napowietrznej 220 kV Leśniów oraz budowę budynku przekaźników rozdzielni 400 kV wraz z przyłączami i instalacjami.

Ponadto budowana jest linia 400 kV Mikułowa – Czarna. Szacowana długość linii wyniesie około 133 km (w tym budowa nowej linii to ok. 100 km oraz modernizacja istniejącej linii to ok. 33 km). Planowana trasa przebiega przez obszar 14 gmin województwa dolnośląskiego.
INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE