Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220/110 kV Mikułowa

 

Inwestycja w pytaniach i odpowiedziach

Dlaczego realizacja inwestycji jest potrzebna?

Stacja elektroenergetyczna Mikułowa jest jednym z ważniejszych elementów Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w południowozachodniej Polsce. Służy do wyprowadzania mocy z Elektrowni Turów S.A., pełni także rolę ogniwa łączącego linie 400 kV. Strategiczne znaczenie stacji Mikułowa i jej stabilnej pracy z jednej strony, a także konieczność rozbudowy systemu przesyłowego i wprowadzenia na stację kolejnych linii 400 kV z drugiej, sprawiły, że Polskie Sieci Elektroenergetyczne podjęły decyzję o rozbudowie i modernizacji obiektu.

Jakie korzyści odniesie z inwestycji gmina Sulików?

Dzięki rozbudowie i modernizacji obiektu poprawią się warunki zasilania całego regionu, co oznacza pewniejsze i stabilniejsze zaopatrzenie w energię elektryczną tutejszych odbiorców. Ponadto, realizacja inwestycji oznaczać będzie dodatkowe przychody dla gminy z tytułu podatku od inwestycji.

Czy rozbudowana stacja będzie silniej oddziaływać na otoczenie?

Mimo rozbudowy, oddziaływanie stacji nie zmieni się, a poza jej granicami, nadal będzie minimalne. W jej bezpośrednim otoczeniu nie zwiększy się poziom oddziaływania pola elektromagnetycznego, ani poziom hałasu.

Przed uruchomieniem stacji, przeprowadzone zostaną testy, które zweryfikują czy oddziaływanie obiektu jest zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami.

Czy prace budowlane będą uciążliwe dla otoczenia?

Rozbudowa i modernizacja stacji elektroenergetycznej jest niewątpliwie przedsięwzięciem oddziałującym na środowisko. Podobnie jak w przypadku każdej innej inwestycji, wykorzystanie sprzętu budowlanego wiąże się z okresowym zwiększeniem poziomu hałasu oraz zwiększeniem ruchu na drogach dojazdowych do obiektu. Warto jednak podkreślić, że Wykonawcę obowiązują wymagania określające dopuszczalne emisji spalin i hałasu, a także określające sposób gospodarowania odpadami.

Jak długo potrwają prace?

Z uwagi na fakt, że inwestycja obejmuje szeroki zakres prac na stacji, ich realizacja przebiegać będzie etapami. W pierwszej kolejności, w okresie 2015 r. – koniec II kwartału 2016 r. rozbudowana zostanie rozdzielnia 400 kV. Następnie modernizowane będą rozdzielnie 110 i 220 kV. Równocześnie trwać będzie przebudowa odcinków linii 400 kV. Prace budowlane ruszą zatem w grudniu 2014 r., a zakończą się w marcu 2018 r.

INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE