Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220/110 kV Mikułowa

 

Aktualności

Trwają prace demontażowe

W lutym kontynuowany był demontaż odcinka linii 400 kV MIK-HAG 568. Do rozbiórki pozostały 4 słupy.

Prace demontażowe

W styczniu prowadzony był demontaż odcinka linii 400 kV MIK-HAG 568 od stanowiska 35 do stacji 400/220/110kV Mikułowa.

Prace na linii zakończone

Wykonawca zakończył prace związane z budową dwutorowej linii 400 kV Mikułowa-Hagenwerder 567/568.

Zapraszamy do kontaktu

Jeśli interesuje Państwa nasza inwestycja i chcieliby Państwo uzyskać szczegółowe informacje na temat realizowanego przez nas zadania, zachęcamy do skontaktowania się z nami poprzez formularz kontaktowy.


Dziennikarzy prosimy o kontakt z przedstawicielami biura prasowego inwestycji.

Rozwieszanie przewodów

Na linii 400 kV Mikułowa - Hagenwerder rozwieszane są przewody.

Prace w październiku

Na stacji Mikułowa rozpoczęto prace związane z modernizacją ostatniego pola w zakresie SSIN SE 400/220/110kV Mikułowa – pole nr 10.

Trwają także prace związane z budową dwutorowej linii 400 kV Mikuowa-Hagenwerder 567/568. Zakończono montaż przewodów w sekcji 35-41.

Ostatni słup na linii Mikułowa - Hagenwerder

Na linii 400 kV Mikułowa - Hagenwerder montowany jest ostatni słup.


Jeśli mają Państwo pytania dotyczące inwestycji, zachęcamy do kontaktu z nami. Dziennikarzy prosimy o kontakt z przedstawicielami biura prasowego inwestycji.

Zapraszamy do kontaktu

Jeśli interesuje Państwa nasza inwestycja i chcieliby Państwo uzyskać szczegółowe informacje na temat realizowanego przez nas zadania, zachęcamy do skontaktowania się z nami poprzez formularz kontaktowy.


Dziennikarzy prosimy o kontakt z przedstawicielami biura prasowego inwestycji.

Trwają prace

Nadal prowadzone są prace. Szczegółowe informacje udostępnia biuro prasowe inwestycji.

Informacje o inwestycji

Osoby zainteresowane uzyskaniem szczegółowych informacji na temat realizowanego przez nas zadania, zachęcamy do skontaktowania się z nami poprzez formularz kontaktowy.

Umowa o dofinansowanie projektu

29 grudnia 2017 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu „Budowa linii Mikułowa – Czarna wraz z rozbudową/modernizacją stacji w tym ciągu liniowym”.

Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - Poddziałanie 1.1.2 - Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE.

Więcej informacji znajdą Państwo w odrębnej zakładce oraz na stronie PSE SA.

Zapraszamy do kontaktu

Jeśli interesuje Państwa nasza inwestycja i chcieliby Państwo uzyskać szczegółowe informacje na temat realizowanego przez nas zadania, zachęcamy do skontaktowania się z nami poprzez formularz kontaktowy.


Dziennikarzy prosimy o kontakt z przedstawicielami biura prasowego inwestycji.

O postępie prac

Prace trwają - zarówno na stacji Mikułowa, jak i na linii 400 kV Mikułowa - Hagenwerder 567/568. Uzyskano ostatnie z pozwoleń na budowę. Na dwóch stanowiskach kontynuowane są prace związane z wykonaniem fundamentów, na siedmiu innych planowane jest rozpoczęcie montażu konstrukcji słupów.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące inwestycji, zachęcamy do kontaktu z nami.

O inwestycji podczas posiedzenia Komisji Rady Gminy Sulików

28 lutego 2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rady Gminy Sulików, w którym udział wzięli przedstawiciele Wykonawcy realizującego inwestycję - firmy SPIE Elbud Kraków Sp. zo.o., a także przedstawiciele Polskich Sieci Elektroenrgetycznych S.A. - Inwestora zadania. Omówiono zakres inwestycji, Wykonawca przypomniał cel i znaczenie zadania oraz opowiedział o postępach prowadzonych prac. Radnym zaprezentowano harmonogram projektu, zgodnie z którym wszelkie prace przewiduje się zakończyć w grudniu 2018 r. Przedstawiciele Wykonawcy i Inwestora odpowiedzieli także na wszystkie pytania Radnych.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące inwestycji, zachęcamy do kontaktu z nami.

Postęp prac w Nowym Roku

W styczniu nadal prowadzono prace związane z rozbiórką odcinka linii 400 kV Mikułowa - Hagenwerder 567 oraz z budową nowego fragmentu tego połączenia, który zastąpi jego demontowaną część. Zdemontowano stanowiska od 35 do 42 i jednocześnie wybudowano już fundamenty pod nowe konstrukcje linii w przęśle 37-42. Prace związane z budową nowych słupów potrwają jeszcze kilka tygodni.


W zakresie prac prowadzonych na terenie stacji Mikułowa, związanych z modernizacją rozdzielni 220 kV, Wykonawca zakończył już modernizację obwodów wtórnych pól numer 1 i 2 wspomnianej rozdzielni.

Życzymy Państwu spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym Roku

Trwa przebudowa linii 400 kV

Trwa rozpoczęta w październiku przebudowa linii 400 kV, które łączą się ze stacją Mikułowa. Przebudowa linii związana jest z koniecznością wprowadzenia ich na wybudowane pola przesuwników fazowych. Przesuwniki aktualnie zasilane są jeszcze w układzie tymczasowym, z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury stacji i linii. Linie 400 kV przeznaczone do przebudowy umożliwiają transgraniczną wymianę energii elektrycznej z Niemcami.


Zakres prac jest niewielki, ponieważ dotyczy jedynie ok 3-kilometrowego odcinka linii, zlokalizowanego z dala od zwartej zabudowy mieszkaniowej, częściowo na obszarze leśnym. Trasa linii nie ulegnie zmianie, przebudowa nastąpi dokładnie w tym samym miejscu, w którym zlokalizowany jest dziś jeden z torów. Po przebudowie możliwe będzie  zdemontowanie kilku słupów, na których zawieszona jest dziś druga z linii. Budowa, zgodnie z założeniem wykonawcy, powinna zakończyć się w drugim kwartale 2018 r.


Poniżej prezentujemy zdjęcia zrobione w trakcie prowadzonych prac: 

 

Rozpoczęto rozbiórkę linii Mikułowa - Hagenwerder 567

W październiku rozpoczęto prace związane z rozbiórką istniejącej  linii 400 kV Mikułowa - Hagenwerder 567. Kontynuowano także prace związane z modernizacją rozdzielni 220 kV. Jednocześnie modernizowane są obwody wtórne przy linii Świebodzicie - tor 1 oraz tor 2.

W mijającym miesiącu zakończono prace związane z modernizacją obwodów wtórnych pola nr 2 "linia Czarna" w rozdzielni 400 kV na stacji Mikulowa.

 

 

SAG zmienia się w SPIE

Uprzejmie informujemy, że nazwa SAG Elbud Kraków S.A. ulegla zmianie na SPIE Elbud Kraków S.A. Jednocześnie pragniemy nadmienić, że zmiana firmy (nazwy) Spółki nie powoduje żadnych modyfikacji w zakresie zaciągniętych przez Spółkę zobowiązań, czy też wzajemnych praw i obowiązków wynikających z zawartych przez Spółkę umów. Spółka zachowuje swój dotychczasowy adres, numer NlP, REGON oraz numer KRS.


Zakres prac przeprowadzonych w sierpniu

W sierpniu zakończono modernizację linii blokowej 220kV Generator nr 3, pole nr 7. Wykonawca w dalszym ciagu prowadiz jednak prace modernizacyjne w zakresie inii blokowej 220 kV Generator nr 9, pole nr 22 oraz Linii blokowej 220 kV Generator 8, pole nr 21.

Równoczesnie nadal prowadzone są prace związane z wykonywaniem mikro i makro niwelacji oraz zazielenieniem na terenie rozbudowywanej rozdzielni 400 kV

Prace idą zgodnie z harmonogramem

W lipcu zmodernizowano pola 110 kV Turów 1, Turów 2, Bolesławiec – Matejki oraz Bolesławiec – Tysiąclecia. Jednocześnie trwają prace związane z modernizacją SSIN SE 400/220/110kV Mikułowa w zakresie linii blokowej 220 kV Generator nr 9, pole nr 22 oraz linii blokowej 220 kV Generator 8, pole nr 21.

Ponadto, w dalszym ciągu prowadzone są prace związane z wykonywaniem mikro i makro niwelacji oraz zazielenieniem na terenie rozbudowywanej rozdzielni 400 kV.

Dodatkowo. zgłoszono zakończenie budowy oraz przystąpienie do użytkowania w zakresie pozwoleń wydanych przez Wojewodę Dolnośląskiego nr I-P-183/15 oraz nr I-P-184/15 dla „Rozbudowy i modernizacji stacji 400/220/110kV Mikułowa – Etap II i III. Uzyskano też zawiadomienia o zakończeniu postępowania.


Kontynuacja prac przy obwodach wtórnych

Zarówno w maju jak i w czerwcu, prowadzono prace związane z modernizacją SSIN SE 400/220/110kV Mikułowa. Ostatnio zmodernizowano:

- pola 110kV Lubań, Bartoszówka, Sprzęgło SPP, T5,

- pola 220kV Blok 5, Blok 2,

- układy ogólnostacyjne FT03,

 

Jednocześnie, w zakresie dróg, budynków, odwodnienia i ogrodzenia, wykonawca zakończył juz prace budowlane. Na ukończeniu są prace związane z instalacją SOT oraz z instalacją urządzeń łączności. Równolegle, w dalszym ciągu prowadzone są prace związane z wykonywaniem mikro i makro niwelacji oraz zazielenieniem na terenie rozbudowywanej rozdzielni 400 kV.

Wystawa o inwestycji

Tablica informacyjna poświęcona prowadzonej przez SAG Elbud Kraków Sp. z o.o. inwestycji została ponownie udostępniona w Urzędzie Gminy Sulików. Na planszy znajdują się najważniejsze informacje o zadaniu. Zachęcamy do oglądania.

Prace przy obwodach wtórnych

Od kwietnia trwają prace związane z wykonywaniem obwodów wtórnych w rozdzielni 220 kV Mikułowa. Dotychczas wymieniono zabezpieczenia oraz sterowniki w polach: Pole linii blokowej nr 9 „G4” oraz pole autotransformatora AT3 220/110/15kV nr 3. Rozpoczęto też modernizację obwodów wtórnych w rozdzielni 110 kV kV Mikułowa. W ramach tych prac wymieniono sterowniki polowe w polu autotransformatora AT3 220/110/15kV – pole nr 13; w polu transformatora T6 110/220kV – pole nr 12 oraz w polu pomiaru napięcia Sekcja „A” PN-A.


Równolegle prowadzone są prace związane z wykonywaniem niwelacji na terenie rozbudowywanej rozdzielni 400 kV.

Zakres prac przeprowadzonych w marcu

W marcu przeprowadzono modernizację obwodów wtórnych (wymiana zabezpieczeń oraz sterowników) w polach: Pole nr 14-15 Łącznika Szyn Poprzeczno-Podłużnego (SPP), Pole pomiaru napięcia Sekcja „A” PN-A oraz Pole pomiaru napięcia Sekcja „B” PN-B. Rozpoczęto także modernizację obwodów wtórnych  w rozdzielniach 110 kV i 220 kV.

Jednocześnie prowadzone są prace związane z modernizacją istniejących potrzeb własnych w budynku przekaźnikowni na terenie stacji oraz prace, w ramach których wykonywana jest niwelacja w polach 9,10 i 11 (pola przesuwników fazowych PF1 - PF2) oraz w polach 15, 18 znajdujących się w rozbudowywanej rozdzielni 400 kV.

Wykonawca zakończył też montaż instalacji telefonii oraz stacji bazowych DECT na terenie stacji.Ciąg dalszy prac przy polach rozdzielni 220 kV

Wykonawca pozyskał już komplet wymaganych pozwoleń na użytkowanie dla wydanych dotąd pozwoleń na budowę.

W zakresie prac budowlanych, na stacji trwają prace związane z montażem obwodów wtórnych w modernizowanych polach rozdzielni 220 kV. Dotąd zmodernizowano pola nr 11-12 Łącznik szyn SPA, Pole nr 25-26 Łącznik szyn SPB, Pole nr 24 Leśniów. Dodatkowo prowadzona jest niwelacja terenu w polach 9, 10, 11 – pola przesuwników fazowych PF1-PF. Ponadto Wykonawca realizuje działania związane z modernizacją wybranych elementów w starym budynku przekaźnikowni na terenie stacji Mikułowa.

Poniżej prezentujemy zdjęcia dokumentujące przeprowadzone dotąd prace modernizacyjne na polach rozdzielni 220 kV:


Uzyskano większość pozwoleń na użytkowanie

Wprawdzie proces uzyskiwania pozwoleń na użytkowanie dla wydanych pozwoleń na budowę wciąż trwa, to jednak dotychczas Wykonawca uzyskał już trzy pozwolenia na użytkowanie oraz potwierdzenie z Nadzoru Budowlanego o braku sprzeciwu do użytkowania dla czterech kolejnych pozwoleń na budowę.

Do pozyskania pozostały już tylko dwa pozwolenia na użytkowanie (dla kanalizacji na terenie stacji) oraz dwa zgłoszenia do użytkowania obiektów.


W zakresie prac budowlanych, na stacji trwają prace związane z montażem obwodów wtórnych w modernizowanych polach rozdzielni 400 kV oraz 220 kV.

 

Firma SAG życzy Państwu wesołych Świąt

 

Zapraszamy do kontaktu

Jeśli interesuje Państwa nasza inwestycja i chcieliby Państwo uzyskać szczegółowe informacje na temat realizowanego przez nas zadania, gorąco zachęcamy do skontaktowania się z nami poprzez formularz kontaktowy.


Dziennikarzy prosimy o kontakt z przedstawicielami biura prasowego inwestycji.

 

Kolejne prace na stacji

Trwają prace na stacji elektroenergetycznej Mikułowa. Obecnie budowane są drogi wewnętrzne, montowane jest oświetlenie i System Ochrony Technicznej (SOT) stacji. Prowadzone są również prace modernizacyjne w polu 220 kV Leśniów.SAG sponsorem tegorocznych Dożynek w Sulikowie

Realizujące inwestycję konsorcjum Konsorcjum SAG Elbud Gdańsk S.A. i SAG Elbud Kraków Sp. z o.o. było jednym ze sponsorów tegorocznych dożynek w Sulikowie.

Pomiary natężenia pola elektromagnetycznego

Na terenie stacji elektroenergetycznej Mikułowa przeprowadzono pomiary natężenia pola elektrycznego 50 Hz. Potwierdziły one, że na całym obszarze wokół rozbudowywanej rozdzielni 400 kV nie występuje przekroczenie wartości dopuszczalnej dla terenów dostępnych dla ludzi (wynoszącej 10 kV/m).

Równocześnie przeprowadzono pomiary natężenia pola magnetycznego, które również potwierdziły, że wartości dopuszczalne (60 A/m) nie zostały przekroczone.

Pomiary hałasu

Na terenie stacji elektroenergetycznej Mikułowa wykonano pomiary natężenia hałasu. W szczególności sprawdzano czy na granicy terenu stacji wszystkie normy zostały dochowane. Pomiary potwierdziły zgodność z obowiązującymi przepisami.


Wizyta radnych gminy Sulików na stacji Mikułowa

Na zaproszenie Wykonawcy inwestycji 23 czerwca stację elektroenergetyczną Mikułowa odwiedzili radni gminy Sulików. Wykonawca przedstawił im cel i znaczenie realizowanej inwestycji, a następnie zaprezentował obiekt. Radni zobaczyli m.in. rozdzielnię 400 kV i przesuwniki fazowe.

Wyniki konkursu plastycznego "Prąd daje moc!"

Druga edycja konkursu plastycznego "Prąd daje moc" za nami. Poniżej prezentujemy nagrodzone prace. Uczetsnikom konkursu serdecznie dziękujemy, a lauretom - gratulujemy! Wręczenie nagród odbędzie się podczas ceremonii zakończenia roku szkolnego.


I miejsce w kategorii klas I-III szkoły podstawowej - Monika KurasiewiczII miejsce w kategorii klas I-III szkoły podstawowej - Anastazja ZimnaIII miejsce w kategorii klas I-III szkoły podstawowej - Kacper CzesnakowskiI miejsce w kategorii klas IV-VI szkoły podstawowej - Wiktoria Sareło, Julia Koniuszewska

Testy instalacji przeciwpożarowej

Na stacji Mikułowa przeprowadzono testy instalacji przeciwpożarowej, której zadaniem jest ochrona przesuwników fazowych. Testy przebiegły pomyślnie, a zdjęcia z tego wydarzenia prezentujemy poniżej.


				
 
				

Trwa ruch próbny przesuwników fazowych

Nowe przesuwniki fazowe na stacji elektroenergetycznej Mikułowa są w trakcie rozruchu próbnego. Równolegle Wykonawca zadania prowadzi prace wykończeniowe w budynku pompowni pożarowej, a także montaż wyposażenia technologicznego pompowni. Trwają również prace związane z niwelacją terenu.

Budowa kanalizacji deszczowej i niwelacja terenu

Na stacji Mikułowa trwają dalsze prace związane z budową kanalizacji deszczowej, dróg wewnętrznych oraz budynku pompowni pożarowej wraz z wyposażeniem budynku w instalację gaszącą. Równocześnie trwają prace związane z niwelacją terenu.
Na początku maja rozpocznie się uruchamianie drugiej części rozbudowywanej rozdzielni 400kV.

Kolejne prace na terenie stacji

W marcu ukończono budowę ogrodzenia terenu stacji elektroenergetycznej Mikułowa. Obecnie trwają prace przy budowie dróg na terenie rozbudowywanej rozdzielni R400 kV.
Trwają także prace związane z wykonywaniem budynku pompowni przeciwpożarowej.

Ciąg dalszy prac

Projekt rozbudowy i modernizacji stacji elektroenergetycznej Mikułowa przebiega zgodnie z harmonogramem. Zakończył się już montaż klatek wewnętrznych na stanowiskach PF1 i PF2. Obecnie trwają prace związane z wykonywaniem dróg docelowych na rozbudowywanej rozdzielni 400 kV. W budowie jest budynek pompowni pożarowej, a Wykonawca prowadzi prace związane z rozruchem na stacji.

Trwają montaże na terenie stacji

Wykonawca inwestycji prowadzi dalsze prace budowlane. Obecnie wykonywane jest oszynowanie w polach 16,17,18. Zakończono montaż słupa nr 43 linii HAG567/568. Prowadzone są również prace rozruchowe pól rozdzielni 400kV 8, 9, 10, 11.

Trwa budowa ogrodzenia terenu stacji. Rozbudowywana jest instalacja sanitarna, rozpoczęły się także prace przygotowawcze przy budowie budynku pompowni przeciwpożarowej.

Zdjęcia prac budowlanych

Budowa pól nr 14 i 15 rozdzielni 400 kV.
Słupy nr 45 i 46 - budowa linii HAG568 wraz z oszynowaniem.
Prace budowlane w polu nr 12 oraz polu nr 8 rozdzielni 400 kV.
Słup nr 45 - budowa wraz oszynowaniem linii HAG568.

Kolejne prace zakończone

Ciąg dalszy prac na stacji elektroenergetycznej Mikułowa. Uruchomiono już rozdzielnię potrzeb własnych oraz system sterowania i nadzoru. W grudniu rozpoczęły się prace rozruchowe w polach 8, 9, 10, 11. Trwa montaż obwodów wtórnych pól przesuwników fazowych. Niebawem dobiegną końca prace związane z nowymi fragmentami linii 400 kV oraz prace związane z oszynowaniem nowobudowanych pól 400 kV.

Ciąg dalszy prac na stacji Mikułowa

Prace na terenie stacji elektroenergetycznej Mikułowa przebiegają zgodnie z planem. Dobiegła już końca przebudowa linii kablowej 220 kV Mikułowa-Leśniów, pomyślnie zakończyły się także prace budowlane w budynku przekaźników (w tym instalacje elektryczna, oświetlenie, ogrzewanie i wentylacja) oraz prace związane z budową kanałów kablowych, od budynku przekaźników do pól przesuwników fazowych.

Wykonawca inwestycji, firma SAG Elbud Kraków Sp. z o.o., zakończył również montaż fundamentów, a budowa konstrukcji oraz montaż aparatury na rozbudowywanej rozdzielni 400 kV i w polach przesuwników fazowych są na ostatniej prostej.

Na terenie stacji rozpoczęło się już układanie kabli sterowniczych. Obecnie prowadzone są prace związane z regulacją odłączników oraz montażem słupów wprowadzeń 400 kV.

Końcowy montaż konstrukcji rozdzielni 400 kV
Linia kablowa 220 kV - przbudowywany słup nr 257

Prace budowlane w toku

Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z planem. Obecnie prowadzone są prace związane z montażem fundamentów i konstrukcji (wysokich i niskich), budową kanałów kablowych i budynku przekaźników. Wykonawca inwestycji oczekuje obecnie na uzyskanie pozwoleń na budowę dla linii 220 kV i 400 kV na terenie stacji.

Montaż konstrukcji wysokich w polach rozbudowywanej rozdzielni 400kV (pola 8, 12, 13, 14).
Montaż konstrukcji wsporczych pod aparaturę w polu nr 15 rozbudowywanej rozdzielni 400kV.
Montaż fundamentów pod konstrukcje wysokie oraz wsporcze w polu nr 10 rozdzielni 400kV (pola przesuwników).
Montaż pionowy konstrukcji wysokich oraz konstrukcji wsporczych w polu nr 1

Laureaci konkursu nagrodzeni

Podczas ceremonii zakończenia roku szkolnego, laureaci konkursu plastycznego "Prąd daje moc" otrzymali nagrody. W obecności całej dyrekcji, kadry nauczycielskiej, uczniów i ich rodziców, przedstawiciel SAG Elbud Kraków wręczył dyplomy oraz gry planszowe.

Wyniki konkursu plastycznego "Prąd daje moc!"

W kategorii klas I-III szkoły podstawowej:


I miejsce: Kamil AmrogowiczII miejsce: Katarzyna ŚledzkaIII miejsce: Izabela Łajdecka


- - - - -


W kategorii klas IV-VI:


I. miejsce: Dobromir Sawiniec
II miejsce: Karolina Amrogowicz i Gabriela SzatkowskaIII miejsce: Agnieszka Wadzicka


- - - - -


W kategorii klas I-III gimnazjum:I. miejsce: Małgorzata Janicka, Katarzyna Jaskot

Ruszył konkurs plastyczny "Prąd daje moc"

Prąd daje moc! - to hasło konkursu plastycznego, który właśnie rozpoczął się w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie. Celem konkursu jest przybliżenie znaczenia energii elektrycznej w codziennym życiu.

Organizatorem konkursu jest firma SAG Elbud Kraków Sp. z o.o., odpowiedzialna za modernizację stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Mikułowa.

Prace oceniane będą w trzech kategoriach: uczniów z klas 1-3, 4-6 szkoły podstawowej oraz 1-3 gimnazjum. Liczyć będą się przede wszystkim kreatywność i pomysłowość autorów.

Termin nadsyłania prac mija 5 czerwca br. Wręczenie nagród laureatom odbędzie się podczas ceremonii zakończenia roku szkolnego.

Wystawa o inwestycji

Tablica informacyjna poświęcona prowadzonej przez SAG Elbud Kraków Sp. z o.o. inwestycji została udostępniona w Urzędzie Gminy Sulików. Na planszy znajdują się najważniejsze informacje o zadaniu. Na miejscu dostepne są także foldery informacyjne. Zachęcamy do oglądania.

Konferencja kluczowych interesariuszy

Z udziałem przedstawicieli władz gminy Sulików, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. oraz spółek PKP PLK S.A. i PKP Cargo S.A. na stacji Mikułowa odbyła się konferencja dotycząca inwestycji. Podczas spotkania przedstawiciele SAG Elbud Kraków S.A. omówili cel i znaczenie rozbudowy i modernizacji stacji, wyjaśnili także w jaki sposób będą prowadzone prace. Gościom wydarzenia zaprezentowano także plac budowy, w szczególności gotowy już drogotor a także przygotowywane stanowiska przesuwników fazowych.

Drogo tor i bocznica gotowe

30 marca zakończono prace związane z budową drogo toru oraz bocznicy nr 103. Umożliwi to dostawę przesuwników fazowych.


				
 
				

Prace rozpoczęte

Na terenie stacji elektroenergetycznej Mikułowa rozpoczęły się pierwsze prace. Wykonawca rozpoczął od budowy nowej bocznicy kolejowej oraz drogo toru, które pozwolą na dostawę przesuwników fazowych na teren stacji.

Równocześnie wykonano zaplecze budowy i przygotowano plac do składowania materiałów budowlanych.

Podpisano umowę na rozbudowę i modernizację stacji Mikułowa

24 lipca 2014 r. operator systemu przesyłowego Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. podpisały umowę z firmą SAG Elbud Kraków na rozbudowę i modernizację stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Mikułowa.

Celem inwestycji jest poprawa jakości pracy systemu elektroenergetycznego w południowo-zachodniej Polsce. W ramach prac budowlanych na stacji pojawi się nowa aparatura służąca do transformacji i przesyłu energii elektrycznej najwyższych i wysokich napięć. Pozwoli to stabilnie i bezpiecznie zasilać tysiące odbiorców.

 

Pierwszy etap inwestycji

Trwają prace projektowe związane z rozbudową i modernizacją stacji Mikułowa. Obecnie opiniowana jest koncepcja jej rozbudowy oraz przebudowy wprowadzeń liniowych 400 kV i 220 kV.

Wykonawca oczekuje także na rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę dla projektu rozbudowy znajdującej się w sąsiedztwie stacji bocznicy kolejowej. Po uzyskaniu pozwolenia (prawdopodobnie w połowie grudnia br,) rozpoczną się prace budowlane.INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE